بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سانجى ءجۇن توقىماشىلىعى زاۆودىنىڭ پار قازانى پارتىلاپ، 2 ادام جارالاندى

بولات قۇرىلىمدى زاۆود عيماراتى پارتىلاۋ سەبەبىنەن وتىرىپ كەتتى

2015.11.06 15:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينجياڭ سانجى يان – ان تۇستىك جولىنداعى ءجۇن توقىماشىلىعى فابريكاسىندا 5 – قاراشا كۇنى تۇستەن بۇرىن قوپارىلىس تۋىلىپ، زاۆود اۋماعىنداعى 2 اماندىق قورعاۋشى جەڭىل جارالانىپ، ەمحاناعا جەتكىزىلدى. ءىس تۋىلعاننان كەيىن، سانجى قالالىق ءورت ءوشىرۋ، قوعام حاۋىپسىزدىگى، ءوندىرىس حاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ، ەمدەۋ – دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋلارىنىڭ ادامدارى دەرەۋ ءىس تۋىلعان جەرگە جەتىپ، قۇتقارۋعا جانە جۇمىستاردى ىڭعايلاستىرۋعا قاتىناستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت