بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قوڭىر ايۋ قۇنجىعىنىڭ سۇيكىمدى «ءبيى» شاعالانى قىزىقتىردى(3)

2015.11.11 16:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قوڭىر ايۋ قۇنجىعىنىڭ سۇيكىمدى «ءبيى» شاعالانى قىزىقتىردى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت