بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇمىلدىڭ سولتۇستىگىندە قالىڭ قار جاۋدى(2)

2015.11.24 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قۇمىلدىڭ سولتۇستىگىندە قالىڭ قار جاۋدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت