بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەلىمىزدەگى جاڭادان بايقالعان ءىرى التىن كەندەرى (2)

2015.11.27 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەلىمىزدەگى جاڭادان بايقالعان ءىرى التىن كەندەرى  (2)

  ىشكى موڭعۇلدان قورى 100 توننادان اساتىن ءىرى التىن كەنى بايقالدى، 30 جىل اشۋعا بولادى

  18 – ناۋرىزدا ءتىلشىنىڭ ىشكى موڭعۇل اۆتونوميالى رايونى اراسان ايماعى سول قانات حوشۋنى مەملەكەتتىك جەر بايلىعى مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، گەولوگيالىق بارلاۋشىلار جۋىردا وسى ارادان قورى 100 توننادان اساتىن التىن كەنىن بايقاعان ءارى ماماندار گرۋپپاسى تەكسەرىپ وتكىزىپ العان، بۇل التىن كەنىن شامامەن 30 جىل اشۋعا بولادى دەپ مەجەلەنگەن.

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت