بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىس كۇندەرى جىم - جىرتتىققا شومعان قارامايلىنىڭ باتىس اڭعارى

2015.11.27 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىس كۇندەرى جىم - جىرتتىققا شومعان قارامايلىنىڭ باتىس اڭعارى

  حالىق تورابى، 27 - قاراشا، بەيجيڭ. قىس كۇندەرى قارامايلىنىڭ باتىس اڭعارىن جىم - جىرتتىق باسىپ، قار جامىلعان اڭعار تۇندە، ەرەكشە اسەم كورىنىس قالىپتاستىرادى. (ليۋ يىنگاڭنىڭ فوتولارى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت