بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىس كۇندەرى جىم - جىرتتىققا شومعان قارامايلىنىڭ باتىس اڭعارى(2)

2015.11.27 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىس كۇندەرى جىم - جىرتتىققا شومعان قارامايلىنىڭ باتىس اڭعارى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت