بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەجەلگى ەگيپەتتىڭ سۋ استىندا قالعان قالاسىنان تابىلعان باعالى بۇيىمدار كەلەسى جىلى كورسەتىلەدى(13)

2015.12.03 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ەجەلگى ەگيپەتتىڭ سۋ استىندا قالعان قالاسىنان تابىلعان باعالى بۇيىمدار كەلەسى جىلى كورسەتىلەدى(13)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت