بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چاڭچۇندە جەتپىستەگى كاريا 30 جىلدان بەرى ون مىڭنان استام اراق قۇمىراسىن جيناعان

2015.12.03 16:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 - جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 - جەلتوقسان كۇنى چاڭچۇندە جەتپىستەگى كاريا ليۋ گۋوفۋ ۇيىنە ساقتاعان بارلىق اراق قۇمىرالارىن كورسەتۋدە. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ليۋ گۋو فۋ ٶزى مۇلدە اراق ىشپەيدى ەكەن، ءبىراق اراق قۇمىرالارىن جيناۋدى ۇناتادى. ول اراق قۇمىرالارىن جيناۋ ءۇشىن جۇڭگونىڭ كوپتەگەن قالالارىن ارالاعان، 30 جىلدا تاريحي ادامدار، الەمدەگى ايگىلى تۋىندىلار، حايۋاناتتار قاتارلىلاردىڭ سۋرەتى سالىنعان ءتۇرلى - ءتۇستى اراق قۇمىراسىنان 10 مىڭنان استامىن جيناعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت