بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىنىڭ قىلمىس كۇماندىسى انىقتالدى(2)

2015.12.04 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش – تا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىنىڭ قىلمىس كۇماندىسى انىقتالدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت