بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى ميدۇڭ رايونىندا قاعاز جاساۋ زاۆودىندا ءورت كەتتى(2)

2015.12.04 17:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى ميدۇڭ رايونىندا قاعاز جاساۋ زاۆودىندا ءورت كەتتى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت