بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاپون باسقىنشىلارىنىڭ نانجيڭدەگى زور قىرعىنداۋىندا قازا بولعان باۋىرلاستارعا ارنالعان ەسكەرتكىش سارايىنداعى جاڭادان قوسىلعان ساراي اشىلدى(2)

2015.12.08 14:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جاپون باسقىنشىلارىنىڭ نانجيڭدەگى زور قىرعىنداۋىندا قازا بولعان باۋىرلاستارعا ارنالعان ەسكەرتكىش سارايىنداعى جاڭادان قوسىلعان ساراي اشىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت