بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تاليبان قارۋلى ەلەمەنتتەرى افعانستاننىڭ باتىسىنداعى حالىقارالىق اۋەجايعا شابۋىلداپ، 37 ادام قازا بولىپ، 35 ادام جارالاندى(2)

2015.12.11 13:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تاليبان قارۋلى ەلەمەنتتەرى افعانستاننىڭ باتىسىنداعى حالىقارالىق اۋەجايعا شابۋىلداپ، 37 ادام قازا بولىپ، 35 ادام جارالاندى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت