بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تاراق جاساۋ ارقىلى مياۋزۋ ۇلتىنىڭ داستۇرىنە مۇراگەرلىك ەتكەن ءۇش ۇرپاق ادامدار (2)

2015.12.15 15:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تاراق جاساۋ ارقىلى مياۋزۋ ۇلتىنىڭ داستۇرىنە مۇراگەرلىك ەتكەن ءۇش ۇرپاق ادامدار (2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت