بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«باۋىرلاس، قورىقپا، ءبىز كەلدىك!» ــ لاي كوشكىنىندە امان قالۋشى 67 ساعات قيراندى استىندا قامالىپ جاتقاننان كەيىن قۇتقارىلدى

2015.12.24 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. 23 – جەلتوقسان تاڭ ءسارى ساعات 3تە شىنجىن ءورت ءوشىرۋ بولىمشەسى فۋتيان ۇلكەن اترەتى مەيلين ورتا اترەتىنىڭ جەتەكشىسى ۋ ۋىنۋەي شىنجىندەگى بەتكەي كوشكىنى تۋىلعان جەردە قيراندى استىندا قامالىپ جاتقان جىگىتكە: «باۋىرلاس، قورىقپا، ءبىز كەلدىك!»،- دەپ ايقايلادى. ولار لاي – باتپاقتىڭ استىنان قۇلاعان ءۇيدىڭ ءبىر شەتىن بايقايدى دا ءۇيدىڭ ءبىر ارقالىعىنىڭ استىنداعى بوستىقتان لاي كوشكىنىندە امان قالىپ، قۇتقارىپ شىعۋدى قايسارلىقپەن كۇتىپ جاتقان تيان زىميڭ ەسىمدى جىگىتتى قۇتقارىپ شىقتى.

  شىنجىندا بەتكەي كوشكىنى تۋىلىپ 67 ساعات وتكەننەن كەيىن، تيان زىميڭ 23 – جەلتوقسان كۇنى ساعات 6دان 38 مينۋت وتكەندە قۇتقارىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت