بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋمىن ساقشىلارى ەرەكشە ءىرى ەسىرتكى ساتۋ دەلوسىن انىقتادى(3)

2015.12.28 16:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اۋمىن ساقشىلارى ەرەكشە ءىرى ەسىرتكى ساتۋ دەلوسىن انىقتادى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت