بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستاننىڭ استاناسىندا جانكەشتى جارىلىس ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 10 نەشە ادام جارالاندى

2015.12.29 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 28 – جەلتوقسان كۇنى افعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىنىڭ ماڭىندا تۋىلعان جارىلىس ۋاقيعاسى ماڭىنداعى كۇيرەگەن اۆتوكولىك. افعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسىندا 28 – جەلتوقسان كۇنى جانكەشتى اۆتوكولىكپەن پارتىلاتۋ شابۋىلى تۋىلىپ، شابۋىلداۋشىنى قامتىعان 2 ادام قازا بولىپ، 13 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت