بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قابا اۋدانىنىڭ كوركى كوز جاۋىن الار قىسقى كورىنىسى(2)

2016.01.08 15:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قابا اۋدانىنىڭ كوركى كوز جاۋىن الار قىسقى كورىنىسى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت