بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ليۆياداعى اسكەري كازارما شابۋىلعا ۇشىرادى(3)

2016.01.08 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ليۆياداعى اسكەري كازارما شابۋىلعا ۇشىرادى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت