بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بايەرن ميۋنحەن كومانداسى دوحا قالاسىندا جاتتىعۋ جاسادى

2016.01.12 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 - قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: بايەرن ميۋنحەن كومانداسىنىڭ مۇشەسى روببەن جاتتىعۋ ۇستىندە (سولدان ەكىنشى). 11 - قاڭتار كۇنى بايەرن ميۋنحەن كومانداسى كاتاردىڭ استاناسى دوحا قالاسىندا قىسقى ماۋسىمدىق جاتتىعۋىن جاسادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت