بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى 91 : 73 ۇپايمەن شاڭحاي ايەلدەر كومانداسىن جەڭدى

بىرلەسپە جارىستا كوش باستاپ تۇر

2016.01.13 13:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – قاڭتار، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ارت – ارتىنان 6 رەت ارىپتەستەرىنىڭ الاڭىندا جارىس وتكىزگەن شينجياڭ ايەلدەر كومانداسى 12 – قاڭتار كۇنى ءوز الاڭدارىندا شاڭحاي ايەلدەر باسكەتبول كومانداسىمەن جارىس وتكىزدى، شينجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى 91 : 73 ۇپايمەن شاڭحاي ايەلدەر باسكەتبول كومانداسىن جەڭىپ، جالپى ۇپاي بويىنشا بىرلەسپە جارىستا كوش باستادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت