بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىنان ولكەسىندە تورسىلداق زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازا بولعاندار سانى 10 ادامعا جەتتى(2)

جاۋاپتى ادام باقىلاۋعا الىندى

2016.01.15 15:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حىنان ولكەسىندە تورسىلداق زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازا بولعاندار سانى 10 ادامعا جەتتى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت