بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلىڭگىر قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسىندە العاش اۋلانعان بالىق 396 مىڭ يۋانعا ساتىلدى(6)

2016.01.18 10:51  

ۇلىڭگىر قىسقى بالىق اۋلاۋ مەرەكەسىندە العاش اۋلانعان بالىق 396 مىڭ يۋانعا ساتىلدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت