بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭجوۋدا 50 جىلدان كەيىن قار جاۋدى

2016.01.25 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 - قاڭتار. بەيجيڭ. 24 - قاڭتار كۇنى گۋاڭجوۋ قالاسىنىڭ يۇەشيۋ، بايۇن، فانيۇي قاتارلى جەرلەرىندە قاپالاقتاعان قار ۇشقىندارى ءتۇستى. اۋا رايى تاراۋلارىنىڭ تانىستىرۋىنا قاراعاندا، بۇل رەسپۋبليكامىز قۇرىلعاننان بەرى گۋاڭجوۋ قالا رايونىندا جاۋعان تۇڭعىش قار ەكەن. اۋا رايى ەستەلىگىنە قاراعاندا گۋاڭجوۋدا الدىڭعى رەت جاۋعان قار 1967 - جىلى 29 - جەلتوقساندا قالا ماڭى رايونى حۋادۋ، سۇڭحۋا وڭىرلەرىندە جاۋعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت