بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازيا چەمپيوندار ليگاسى: لۋنىڭ كومانداسى 6:0 ۇپايمەن موحۇن باگان كومانداسىن جەڭدى

2016.02.03 16:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – اقپان، بەيجيڭ. 2 – اقپان كۇنى 2016 – جىلعى ازيا چەمپيوندار ليگاسىنا سارالاۋ جارىسىنىڭ 2 – اينالىم جارىسى جالعاستى وتكىزىلدى، جۇڭگو ەرەكشە دارەجەلى فۋتبول بىرلەسپە جارىسنىڭ بەلدى كومانداسى شاندۇڭ لۋنىڭ كومانداسى 6:0 ۇپايمەن قارسىلاسى ءۇندىستاننىڭ موحۇن باگان كومانداسىن جەڭىپ، 3 – اينالىم جارىسقا جول الدى. 9 – اقپان كۇنى لۋنىڭ كومانداسى قارسىلاسىنىڭ الاڭىندا اۆستراليا ەرەكشە دارەجەلى فۋتبول بىرلەسپە جارىسىنىڭ بەلدى كومانداسى ادەلايدە كومانداسىمەن بەلدەسەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت