بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىسقى سپورت جارىسىنداعى قازاق ەرىكتىلەرى

سۋرەتىن ءتۇسىرىپ حابارىن جازعان: دۇرىسبەك زاكەن ۇلى

2016.02.04 09:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 - اقپان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 29 – قاڭتار كۇنى مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى قىسقى سپورت جارىسىنىڭ سانجى جارىس رايونى ءتاڭىرتاۋ بوعدا كولى شاڭعى الاڭىندا فۋكاڭ قالاسى سانگۇڭ ۇلتتىق قازاق اۋىلى شىبارساي قىستاعىنىڭ ازاماتتارى ساناعات ماقاي ۇلى مەن داۋلەتقان مولداش ۇلى تاڭ بوزىنان الاڭعا كەلىپ، نىسانا تاقتايشالارىن ءىلۋ جۇمىستارىن جاۋاپكەرشىلىكپەن تىندىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت