بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەلىمىزدىڭ جەر - جەرىندە يۋانشياۋ مەرەكەسىن قۇتتىقتادى

2016.02.23 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23- اقپان، بەيجيڭ. 22 - اقپان كۇنى ەسكىشە كالەندار بويىنشا ءبىرىنشى ايدىڭ 15 - كۇنى بولىپ، ەلىمىزدىڭ جەر - جەرىندە يۋانشياۋ مەرەكەسىن قارسى الدى.

  سۋرەتتە: 21 - اقپان كۇنى كەش، تيانجين قالاسى ياڭليۋچيڭ كونە قالاشىعى، جىلىنا ءبىر رەت كەلەتىن يۋانشياۋ مەرەكەسىن قارسى الۋ تاقىرىبىنداعى شىراق كورمەسى كوپتەگەن قالا تۇرعىندارىن، سونداي - اق شەتەلدەن كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت