بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وسكار سيلىعىنىڭ دايىندىقتارى(2)

2016.02.25 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

وسكار سيلىعىنىڭ دايىندىقتارى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت