بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇل كۇنەستە ناۋرىز مەرەكەسىءوتتى

فوتوعا ءتۇسىرىپ حابارىن جازعان: ەرنۇر ماناپقان ۇلى

2016.03.10 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 - ناۋرىز، بەيجيڭ. جەر انا بۋسانىپ، جىل باسى ناۋرىز كەلىپ جەتتى، قىتىمىر قىستىڭ ىزعارى قايتقانىنان بولار، بار تىرشىلىك جىلۋلىق مەيىرىنە بولەنىپ، قاتۋلانعان اقپانعا قوش ايتىسىپ، قىستان امان – ەسەن شىققان ەل كوپپەن بىرگە ەل قىدىرىپ كوجە ءىشىپ ءبىر - بىرىنە تىلەك ايتىپ، باستارىنا اماندىق تىلەيتىن ناۋرىز مەرەكەسى دە كەلىپ جەتتى.

  ءدال وسى ناۋرىز ايىنىڭ 9 - جۇلدىزى ايگىلى اقىن تاڭجارىق پەن كۇي پەرىسى اشىمدەي ۇلدارى بار، قويناۋىنا قۇت قونعان، جىلۋلىق پەن مەيىرگە تولعان، حالىقارالىق ساياحاتتىڭ نەگىزگى ورىندارىنىڭ ءبىرى بولعان گۇل كۇنەستە ءار ۇلت حالقى ءبىر نيەت، ءبىر تىلەكتە بولا وتىرىپ، كۇنەس اۋداندىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتىنىڭ دەمەۋىندە، اۋداندىق ورتانى قورعاۋ مەكەمەسى بيىلعى ناۋرىز مەرەكەسىن ءوز ۇستىنە الىپ، جاۋاپتى بولىپ وتكىزدى. ۇلىستىڭ ۇلى كۇنى ناۋرىز مەرەكەسى ءان-كۇي، تەرمە، كومەديا جانە ءبي قاتارلى باي مازمۇندى كونسەرت نومىرلەرى ارقىلى كۇنەس اۋدانىنداعى ءار ۇلت حالقىنىڭ بەرەكە ىنتىماعى مەن جاراسىمدى قوعامنىڭ ابزالدىلىعىن جىرلاپ، اتادان بالاعا جالعاسىپ كەلە جاتقان ۇلتتىق ءداستۇرىمىزدى ۇلاعاتتاپ، ءوز سانىمەن تويلانىپ ءار ۇلت كورەرمەندەرىنىڭ قىزۋ القاۋىنا يە بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت