بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەلنينو قۇبلىسى سەبەبىنەن وڭتۇستىكتە نوسەرلى جاڭبىر جاۋىپ، سۋ اپاتى تۋىلۋدا

2016.03.24 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 23 – ناۋرىزدا قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر جياڭشي ولكەسى گانجوۋ قالاسى لۇڭنان اۋدانىنداعى داچيڭ – گۋاڭجوۋ جوعارى قارقىندى تاس جولى دۇڭكىڭ تۋنەلىنىڭ اۋزىنداعى وتىرىپ كەتكەن جەردە جۇك اۆتوموبيلىندە قامالىپ قالعانداردى قۇتقارۋدا.

  ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە قالىڭ جاڭبىر ۇزدىكىسىز جاۋىپ، كوپ جەرلەردە جاۋىن – شاشىن مولشەرى تاريحتاعى دەڭگەيدەن اسىپ كەتتى؛ تاسقىننىڭ باستالۋ مەزگىلى بۇرىنعىدان 11 كۇن بۇرىن بولىپ، كوپ وزەندەردە سۋ دەڭگەيى ساقتىق شەگىنەن اسىپ كەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت