بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەلگيادا بۇقارا لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2016.03.24 15:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 24 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 23 – ناۋرىز، بەلگيانىڭ استاناسى برۋسسەل قالا ورتالىعىنداعى جارنا ساۋدا ورتالىعىنىڭ الدى، نەشە مىڭداعان بۇقارا وزدىگىنەن جينالىپ، لاڭكەستىك شابۋىلدان قازا بولعاندارعا كوللەكتيۆ ازا ءبىلدىردى. 22 – ناۋرىز كۇنى بەلگيانىڭ استاناسى برۋسسەل قالاسىنداعى اۋەجاي مەن مەترو بەكەتىندە جەلىلەس لاڭكەستىك شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 34 ادام قازا بولىپ، 170 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت