بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ بابيلون ولكەسىندە جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ 26 ادام قازا بولىپ، 90 ادام جارالانعان

2016.03.28 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يراقتىڭ بابيلون ولكەسىندە جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ 26 ادام  قازا بولىپ، 90 ادام جارالانعان

  حالىق تورابى، 28 - ناۋرىز، بەيجيڭ. 26 - ناۋرىز، يراقتىڭ ورتا بولەگىندەگى بابيلون ولكەسى، ادامدار قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايدانعا جينالۋدا. يراق ساقشى جاعىنىڭ 25 - ناۋرىز كۇنى ايتۋىنشا، يراقتىڭ بابيلون ولكەسىندە جانكەشتى جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ 26 ادام قازا بولىپ، 90 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت