بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ جۇمىستارى 28 - ناۋرىزدان باستالادى(4)

2016.03.28 15:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شاڭحاي دەسنەي باقشاسىنىڭ بەلەت ساتۋ جانە نەگىزگى قوناق جايلارعا زاكاز بەرۋ جۇمىستارى 28 - ناۋرىزدان باستالادى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت