بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو قۇراماسى 2:0 ۇپايمەن كاتار قۇراماسىن جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنا سارالانۋدان ءۇمىت ۇشقىنىن جاندىردى

2016.03.30 14:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 30 – ناۋرىز، بەيجيڭ. بەيجيڭ ۋاقىتى 29 – ناۋرىز كەشكى ساعات 20:15 وتكەندە، 2018 – جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ازيا كولەمىندە 40 مىقتىنى سارالاۋ جارىسى C گرۋپپانىڭ سوڭعى اينالىم جارىسىندا جۇڭگو قۇراماسى شي – ان قالاسىندا كاتار قۇراماسىمەن بەلدەستى. 57 مينۋتتا حۋاڭ بوۋىن ءبىر دوپ سالدى، 88 مينۋتتا ۋ – لەي ءبىر دوپ سالىپ، سوڭعى ناتيجەدە جۇڭگو قۇراماسى 2:0 ۇپايمەن كاتار قۇراماسىن جەڭىپ، گرۋپپا ارا جارىستا 5 رەت جەڭۋ، 2 رەت تەڭ بولۋ، 1 رەت جەڭىلۋ ناتيجەسىمەن 17 ءنومىر جيناپ، ءوز گرۋپپاسىندا ەكىنشى ورىنعا جايعاسىپ، 12 مىقتىنىڭ قاتارىنان ورىن الدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت