بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 110 ادامعا جەتتى(5)

2016.04.11 16:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇندىستاندا تۋىلعان ءورت اپاتىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 110 ادامعا جەتتى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت