بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قورعاس: ءتورت تۇلىك قاۋىرت تولدەي باستادى

2016.04.12 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  «ءساۋىر بولماي ءتاۋىر بولماس» دەگەندەي، ءساۋىر ايى كىرىسىمەن قورعاس اۋدانىنداعى مال شارۋاشىلىق وڭىرلەرىندە ءتورت تۇلىك قاۋىرت تولدەي باستادى، قورالى قويدان ماڭىراتىپ قوزى العان مالشىلاردىڭ جۇزدەرىنەن قۋانىش لەبى ەستى. جۋىرداعى جىلداردان بەرى، قورعاس اۋدانى ەتتى قوي شارۋاشىلىعىن دامىتىپ، سورتتى قوي تۇقىمدارىن سىرتتان ەنگىزىپ، سورتتى قوي ءوسىرۋ بازاسىن قۇردى، ساۋلىقتار مەن قوزىلاردى جۇقپالى اۋرۋلاردان ساقتاۋ ءارى ەمدەۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەپ، ءتولدىڭ قاتارعا قوسىلۋ مولشەرىنە كەپىلدىك ەتىپ، ديحان – مالشىلاردىڭ كىرىسىن ارتتىردى. قازىرگە دەيىن، بيىل بۇكىل اۋداندا 110 مىڭ تۇياقتان استام قوزى الىنىپ، قاتارعا قوسىلۋ مولشەرى %95تەن استى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شىن چياۋ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت