بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحاي قالاسى سۇڭجياڭ رايونىندا 3 قاباتتىق تۇرعىندار ءۇيى قۇلادى

2016.04.12 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 11 – ءساۋىر كۇنى كەشتە قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر شاڭحاي قالاسى سۇڭجياڭ رايونىنىڭ شىشان دەگەن جەرىندە قۇلاعان تۇرعىندار عيماراتىنىڭ ورنىندا قۇتقارۋ قىزمەتىن قانات جايدىرۋدا. سول كۇنى تۇستەن كەيىن، شاڭحاي قالاسى سۇڭجياڭ رايونىنىڭ شىشان دەگەن جەرىندە الدىڭعى عاسىردىڭ 80 – جىلدارىنىڭ ورتا شەنىندە سالىنعان كونە عيمارات قۇلادى. بۇل عيماراتتىڭ استىڭعى 2 قاباتىندا 9 دۇكەن بار، 3 – قاباتىندا 6 وتباسى تۇراتىن. ءبىر ايەل مەن ءبىر بالا ەمحاناعا جەتكىزىلىپ ەمدەلۋدە. جاڭ حىڭۋەي فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت