بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭدە كەدەندە ءتىرى ۋلى باقا قولعا ءتۇسىرىلدى

مۇنداي ءبىر باقانىڭ ۋى 15000 ادامنىڭ جانىن جالمايدى

2016.04.19 13:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 18 – ءساۋىر كۇنى بەيجيڭدە شەكارادان كىرىپ – شىعۋدى تەكسەرۋ – كارەنتيندەۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قولعا تۇسىرگەن ۋلى باقانى كورسەتۋدە.

  ايتۋعا قاراعاندا، 2015 – جىلى 9 – قىركۇيەكتە بەيجيڭ شەكارادان كىرىپ – شىعۋدى تەكسەرۋ – كارەنتيندەۋ مەكەمەسى وسىنداي ۋلى باقانى قولعا تۇسىرگەن بولسا، 2016 – جىلى 15 – ساۋىردە دە 10 باقانى قولعا تۇسىرگەن، بۇل تەكتەس باقا دۇنيە جۇزىندەگى ۋىتى ەڭ كۇشتى ورگانيزمدەردىڭ ءبىرى ەسەپتەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت