بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مابۋرري جۇڭگونىڭ ماڭگىلىك قونىستانۋ كۋالىگىن الدى

2016.04.19 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – ءساۋىر، بەيجيڭ. 18 – ءساۋىر، بەيجيڭ قالالىق ۇكىمەت بەيجيڭ شوۋگاڭ باسكەتبول كومانداسىنىڭ مۇشەسى، ا ق ش – تىق ازامات مابۋرريگە «جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ جۇڭگودا ماڭگىلىك قونىستانۋ كۋالىگىن» تاراتتى، ءسويتىپ مابۋرري CBAداعى «شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ جۇڭگودا ماڭگىلىك قونىستانۋ كۋالىگىن» ءبىرىنشى رەت العان شەتەلدىك دوپشى اتاندى. بەيجيڭ كومانداسىن باستاپ، 3 رەت CBAدىڭ اعا جۇلدەگەرلىگىن العان مابۋرري مارتەبەلى سپورتشى رەتىندە، جالعاستى بەيجيڭ كومانداسىنىڭ اعا جۇلدەگەرلىك جولىندا ءوز ونەرىن كورسەتپەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت