بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

اراب بىرىككەن امىرلىگىندەگى ريۆا ءشول جازيراسى

2016.05.09 14:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اراب بىرىككەن امىرلىگىندەگى ريۆا ءشول جازيراسى

  حالىق تورابى، 9 - مامىر، بەيجيڭ. بۇل سۋرەت 7 - مامىر كۇنى اراب بىرىككەن امىرلىگىندەگى ريۆا ءشول جازيراسىنان تۇسىرىلگەن. اراب بىرىككەن امىرلىگىنىڭ استاناسى ابۋدابيدىڭ باتىس وڭتۇستىگىنەن 240 كيلومەتر قاشىقتىقتاعى ريۆا ءشول جازيراسى دۇنيە جۇزىندەگى كولەمى ەڭ ۇلكەن، ادامدار ەڭ از باراتىن ۇلاسپالى قۇمدى شولدەردىڭ ءبىرى، ول بىرىمەن ءبىرى جالعاسىپ جاتاتىن وركەش - وركەش ابيىندى قۇم تولقىندارىنان قۇرالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت