بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ پويەز بەكەتىندە ءبىر ەر ادام باسقالارعا پىشاق سالىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى

2016.05.11 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گەرمانيانىڭ پويەز بەكەتىندە ءبىر ەر ادام  باسقالارعا پىشاق سالىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى

  حالىق تورابى، 11 - مامىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 - مامىر تاڭ ءسارى، ءبىر ەر ادام گرافان پويەز بەكەتىندە ماڭىنداعى جولاۋشىلارعا پىشاق سالىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت