بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ پويەز بەكەتىندە ءبىر ەر ادام باسقالارعا پىشاق سالىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى(2)

2016.05.11 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گەرمانيانىڭ پويەز بەكەتىندە ءبىر ەر ادام  باسقالارعا پىشاق سالىپ، ءبىر ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت