بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يوردانيادا حالىقارالىق ەرەكشە سوعىستىق قوسىندارىنىڭ قارۋ – جاراق كورگىزبەسى اشىلدى(2)

2016.05.11 16:48  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت