بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو فۋتبول فەدەراتسياسى چەمپيوناتىندا ءتاڭىرتاۋ بارىسى 0 : 3 ۇپايمەن بەيجيڭ گو – ان كومانداسىنان جەڭىلدى(4)

2016.05.12 13:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جۇڭگو فۋتبول فەدەراتسياسى چەمپيوناتىندا ءتاڭىرتاۋ بارىسى 0 : 3 ۇپايمەن بەيجيڭ گو – ان كومانداسىنان جەڭىلدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت