بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگۋانسۇن دامىتۋ توبى كرەمنيلى اڭعاردان جاڭالىق جاراتۋ ورتالىعىن قۇردى(2)

2016.05.13 16:19  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت