بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى قالاسىنان شىنجىنعا توتە باراتىن جولاۋشىلار پويەزى تۇڭعىش رەت قاتىنادى(3)

2016.05.18 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ءۇرىمجى قالاسىنان شىنجىنعا توتە باراتىن جولاۋشىلار پويەزى تۇڭعىش رەت قاتىنادى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت