بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

از ۇلت بالالارى «1 – ماۋسىم» مەرەكەسىنە دايىندالدى(3)

2016.06.01 14:37  

از ۇلت بالالارى «1 – ماۋسىم» مەرەكەسىنە دايىندالدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت