بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ ورلاندو قالاسىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا 50 ادام قازا بولدى

2016.06.13 14:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق گازەتى، 12 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 12 – ماۋسىم كۇنى تاڭ سارىدە فلوريدا شتاتىنىڭ ورلاندو قالاسىنداعى «پۋلسە ورلاندو» تۇنگى سايرانحانادا وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلدى. ورلاندو قالاسىنىڭ باستىعى بادي دەل 12 – ماۋسىم كۇنى تۇستەن بۇرىن بۇل وقيعادا 50 ادامنىڭ قازا بولىپ، 53 ادامنىڭ جارالانعانىن، اتىس بارىسىندا بىرنەشە ساقشىنىڭ جارالانعانىن جاريالادى. دەل ورلاندو قالاسىنىڭ شۇعىل جاعداي كۇيىنە كوشكەنىن جاريالادى ءارى فلوريدا شتات باستىعىنان بۇكىل شتات كولەمىندە شۇعىل جاعداي كۇيىنە كوشۋدى ءوتىندى. وقيعانى كوزىمەن كورگەندەردىڭ ايتۋىنشا، تۇنگى سايرانحانادا كەنەتتەن «تارس - تارس» ەتكەن مىلتىق داۋىسى ەستىلىپ، وقيعا تۋىلعان جەردە كۇزەتتە تۇرعان ساقشى وق شىعارۋشىمەن اتىسقان، وق شىعارۋشى سايرانحاناعا كىرىپ، سايرانحاناداعىلارعا وق جاۋدىرعان. ىلە – شالا جەتكەن ساقشىلار وق شىعارۋشىنى اتىپ ولتىرگەن. بۇل ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ اۋىر بولعان وق شىعارۋ دەلوسى.

  ورلاندو ساقشى مەكەمەسىنىڭ باستىعى جون مينانىڭ ايتۋىنشا، وق شىعارۋشىنىڭ «مۇقيات جوسپارلاعانى جانە دايىندالعانى انىق»، ول دەلو تۋدىرۋ بارىسىندا ءبىر جانقۇرال مەن رايفەل مىلتىعىن جانە باسقا دا قۇرالداردى الىپ كىرگەن. ورلاندو ساقشى بۇل ءىستىڭ سيپاتىن «ەل ىشىندەگى لاڭكەستىك وقيعاسى» دەپ تۇراقتاندىرۋدى ويلاستىرۋدا. قازىر ا ق ش فەدەراتسيالىق تەكسەرۋ مەكەمەسى مەن فلوريدا شتاتتىق زاڭ اتقارۋ تاراۋلارى بۇل ءىستى تەكسەرۋگە كىرىسكەن. ورلاندو ساقشى جاعى دەلو تۋىلعان جەردى قۇرساۋلادى، ساقشى جاق ورلاندو ايماقتىق شيپاحاناسىن دا قاتاڭ قورعاۋعا الدى، قازىر شيپاحاناعا تەك ءوز قىزمەتكەرلەرى عانا كىرىپ - شىعا الادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت