بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆيەتنامنىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتى وڭىردە قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، از دەگەندە 7 ادام قازا بولدى

2016.06.20 15:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 - ماۋسىم، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 19 - ماۋسىم كۇنى ۆيەتنامنىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتى ءوڭىر لامتۇڭ ولكەسى دالات قالاسىنداعى قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلعان ناق مايدان. 19 - ماۋسىم كۇنى ۆيەتنامنىڭ باتىسىنداعى ءۇستىرتتى وڭىردەگى لينتۇڭ ولكەسى دالى قالاسىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، از دەگەندە 7 ادام قازا بولىپ، 10نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت