بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك كورەيا اقپارات قۇرالدارى سولتۇستىك كورەيانىڭ باسقارىلمالى بومبى سىناعىنىڭ ءساتسىز بولعانىن حابارلادى

2016.06.22 15:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: وڭتۇستىك كورەيالىق جولاۋشىلار 22 – ماۋسىم كۇنى سەۋل پويەز بەكەتىندە تەلەۆيزوردان سولتۇستىك كورەيانىڭ باسقارىلمالى بومبى سىناعىنىڭ ءساتسىز بولعانى تۋرالى حاباردى كورۋدە. وڭتۇستىك كورەيا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 22 – ماۋسىمدا وڭتۇستىك كورەيا بىرلەسپە باس شتابىنىڭ مالىمەتىنەن سيتات كەلتىرە حابارلاۋىنشا، سولتۇستىك كورەيا سول كۇنى تاڭ سارىدە كورەي تۇبەگىنىڭ شىعىس تەڭىز جاعالاۋىنداعى ونسان وڭىرىندە ءبىر باسقارىلمالى بومبى اتقان، مەجەلەۋگە قاراعاندا، بۇل رەتكى سىناق رەتىندە ۇشىرۋ ءساتسىز بولعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ياۋ چيلين فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت