بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭسۋدا سوققان قارا قۇيىندا 78 ادام قازا بولدى

2016.06.24 13:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 24 – ماۋسىم تاڭ سارىدە ىزدەستىرۋشىلەر يانچىڭ قالاسى فۋنيڭ ەكونوميكالىق اشۋ رايونى بەيچىن قىستاعىندا تەكسەرۋ مەن ىزدەستىرۋ مىندەتىن اتقارۋدا.

  ىزدەستىرۋشىلەر ەلەڭ – الاڭدا جياڭسۋ ولكەسى يانچىڭ قالاسى فۋنيڭ اۋدانىنداعى اپاتقا ۇشىراعان جەردە زاۆود قۇرىلىستارى مەن تۇرعىن ۇيلەردى تەكسەرىپ، اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى قۇتقاردى. 23 – ماۋسىم كۇنى تۇستەن كەيىن جياڭسۋ ولكەسى يانچىڭ قالاسى فۋنيڭ اۋدانى مەن شىياڭ اۋدانىنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە كەنەتتەن قارا قۇيىن سوعىپ، بۇرشاق جاۋىپ، بىرنەشە اۋىل – قالاشىق اپاتقا ۇشىراپ، تۇرعىن ۇيلەر، زاۆود قۇرىلىستارى، مەكتەپ كلاستارى قۇلادى، ءىشىنارا قاتىناس جولدارى ءۇزىلدى. العاشقى ساناققا قاراعاندا، قازىرگە دەيىن 78 ادام قازا بولىپ، 500گە جۋىق ادام جارالانعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي شياڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت